De ervaring is
het mooiste souvenir

Ontvang nieuwe dromen in je mailbox

x

Nieuwsbrief


Maredeals reisvoorwaarden

1. Toepasselijk recht en jurisdictie

1.1 Op het contract tussen de klant en Maredeals is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Dit is mede van toepassing op de totale rechtsverhouding.
1.2 De klant kan tegen Maredeals uitsluitend een procedure aanspannen in de plaats waar Maredeals gevestigd is.
1.3 Voor klachten van de reisorganisatie tegen de klant is de woonplaats van de klant bepalend, tenzij de klacht gericht is tegen in het handelsregister ingeschreven handelaren of tegen personen die geen algemeen bevoegde rechtbank in het eigen land hebben. In deze gevallen is de plaats van vestiging van Maredeals bepalend. Als de klant na het tot stand komen van de overeenkomst zijn woon- of verblijfplaats naar het buitenland verlegd of is de woon- of verblijfplaats op het moment van indiening van de klacht niet bekend is, is de vestigingsplaats van Maredeals bepalend.

2. Verzakingsrecht

Reservaties die via het internet gemaakt worden zijn definitief. De zogenoemde
´afkoelingsperiode´, die wel ´kopen op afstand´ wordt genoemd, is niet van toepassing op reizen die via Maredeals afgenomen worden.

3. Tot stand komen contract

3.1. Door zich aan te melden gaat de klant akkoord met de voorwaarden van Maredeals en doet de klant Maredeals een bindend aanbod voor de tot standkoming van een definitief contract. De aanmelding kan schriftelijk, mondeling, telefonisch of via computersystemen geschieden. De basis voor dit aanbod is de reisbeschrijving en aanvullende informatie, met betrekking tot de reis, zoals verstrekt door Maredeals.
3.2. Een reservatie welke op aanvraag is beschouwt Maredeals als een definitieve reservatie.
3.3. Maredeals draagt geen verantwoordelijkheid voor algemene informatie in foto’s, folders, advertenties, websites en andere informatiedragers, als die door derden zijn opgesteld of uitgegeven.
3.4 Degene die namens of ten behoeve van een ander een contract met Maredeals aangaat (de aanmelder/hoofdboeker), is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien. Ook voor alle andere deelnemers aan de reis die hij aanmeldt.
3.4. Door het aangaan van het contract verklaart de minderjarige reiziger toestemming te hebben verkregen van ouders en/of voogden.
3.5. Alle persoonlijke gegevens die relevant zijn voor het goed uitvoeren van de reis dienen verstrekt te worden. Dit betreft niet alleen een lichamelijke of geestelijke handicap, de juiste tenaamstelling zoals aangegeven in paspoort of identiteitskaart, doch ook andere hoedanigheden die voor de uitvoering van de reis voor de reiziger van belang zijn. Eventuele kosten voortvloeiende uit onjuist gegeven informatie zijn geheel en al voor de reiziger.
3.6. Kennelijke fouten en kennelijke vergissingen binden Maredeals niet. Dergelijke fouten en vergissingen zijn fouten en vergissingen die – vanuit het perspectief van de gemiddelde reiziger – op het eerste gezicht als zodanig kenbaar zijn of zouden moeten zijn.

4. Betaling reizen Maredeals

4.1. Bij het totstandkomen van de overeenkomst dient een aanbetaling van 40 % van de totale overeengekomen reissom te worden voldaan. Afwijkingen hierop zijn mogelijk daar waar bijvoorbeeld de vervoerder of de accommodatieverschaffer een volledige betaling (veelal in combinatie met een actietarief) verlangt.
4.2. Het restant van de reissom moet uiterlijk zes weken voor de afreisdag in het bezit zijn van Maredeals (bij eigen-vervoerreizen uiterlijk zes weken voor de aankomstdatum van het eerst gereserveerde verblijf).
4.3. Indien de overeenkomst binnen 6 weken voor de dag van afreis tot stand komt, moet terstond de gehele reissom worden voldaan.
4.4. De reiziger die niet tijdig aan een geldelijke verplichting jegens Maredeals heeft voldaan, is over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Voorts is hij gehouden tot vergoeding van de door Maredeals gemaakte incassokosten.

5. Wijziging door de reiziger bij Maredeals

Na totstandkoming van het contract kan de reiziger wijziging daarvan verzoeken. Hiervoor geldt de voorwaarde, dat de reiziger de gewijzigde reissom onder aftrek van de reeds betaalde gelden voldoet. Bovendien is hij gehouden wijzigingskosten per reservatie en eventuele communicatiekosten te voldoen. Over het verzoek zal zo spoedig mogelijk worden beslist. Voor het vluchtsegment zijn de wijzigingskosten van toepassing zoals gehanteerd door de betreffende luchtvaartmaatschappij. Voor het segment verblijf zullen wijzigingen tot 28 kalenderdagen voor afreis, indien mogelijk, worden gehonoreerd. Per wijziging wordt
€ 50,- in rekening gebracht. Wijzigingen worden schriftelijk bevestigd. Wijziging van de afreisdatum of vermindering van het aantal betalende passagiers wordt beschouwd als een (deel)annulatie waarop annulatiekosten van toepassing zijn.

6. Annulatie door de reiziger bij Maredeals

• Bij annulatie tot 42 dagen voor afreis 60% van de reissom.
• Bij annulatie vanaf 42ste dag voor afreis tot de 15de dag voor afreis 85% van de reissom.
• Bij annulatie vanaf de 15de dag voor afreis tot de dag van afreis 100% van de reissom.

6.1. Annulatie van losse vliegtickets

De annulatievoorwaarden zoals contractueel tussen de dienstverlener en Maredeals zijn opgemaakt worden gehanteerd, zij bedragen altijd 100%

7. Deelannulatie

a. Indien een reiziger uit een reisgezelschap zijn aandeel in een overeenkomst voor een gezamenlijk verblijf in een hotel, appartement, vakantiewoning of andere accommodatie annuleert, is hij annulatiekosten verschuldigd.
b. Als de grootte van het resterende gezelschap in de prijstabel voor deze accommodatie voorkomt, doet Maredeals aan de overblijvende reiziger(s) een bij de nieuwe groepsgrootte passend wijzigingsvoorstel voor dezelfde periode en in dezelfde accommodatie.
c. Indien het wijzigingsaanbod niet mogelijk is of niet wordt geaccepteerd, wordt de overeenkomst voor alle reizigers geannuleerd en zijn alle reizigers annulatiegeld verschuldigd.
d. Het totaalbedrag van de annulatie en de gewijzigde reissom zal de totale reissom van de oorspronkelijke reizigers nooit te boven gaan. Een eventueel overschot wordt op de nieuwe reissom in mindering gebracht.
e. Annulatie buiten kantooruren worden geacht te zijn verricht op de eerstvolgende werkdag.

8. Verbreking of herroeping door Maredeals

8.1. Maredeals heeft het recht de overeenkomst op te zeggen wegens gewichtige omstandigheden (overmacht)
8.2. Onder gewichtige omstandigheden worden verstaan abnormale en onvoorziene omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van diegene die zich erop beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.
8.3. Een gewichtige omstandigheid voor Maredeals is in ieder geval aanwezig als vóór datum afreis een voor dat gebied door het Garantiefonds vastgestelde dekkingsbeperking, dan wel uitkeringsvatbare situatie geldt, of ingeval buitenlandse zaken de reisbestemming afraad om te reizen.

9. Wijzigingen door Maredeals

9.1. Maredeals heeft het recht de overeengekomen dienstverlening te wijzigen wegens gewichtige omstandigheden als nader omschreven in artikel 8 lid 2. Wijzigingen deelt de Maredels binnen 3 kalenderdagen aan de reiziger mee, nadat hij van de wijziging op de hoogte is gesteld.
9.2. In geval van wijziging doet Maredeals de reiziger indien mogelijk een alternatief aanbod. Dit doet hij binnen 3 kalenderdagen nadat Maredeals van de wijziging op de hoogte is gesteld.
9.3. Het alternatieve aanbod dient minstens gelijkwaardig te zijn. De gelijkwaardigheid van alternatieve accommodatie moet worden beoordeeld naar objectieve maatstaven en dient te worden bepaald naar de volgende omstandigheden die uit het vervangende aanbod moeten blijken:

• De situering van de accommodatie in de plaats van bestemming.
• De aard en klasse van de accommodatie.
• De faciliteiten die de accommodatie verder biedt.
Bij de hier bedoelde beoordeling moet rekening worden gehouden met:
• De samenstelling van het reisgezelschap.
• De aan Maredeals bekendgemaakte en door hem schriftelijk bevestigde bijzondere eigenschappen of omstandigheden van de betrokken reiziger(s) die door de reiziger(s) als van wezenlijk belang zijn opgegeven.
• De door de reiziger verlangde afwijkingen van het programma of toevoegingen daaraan, die door Maredeals schriftelijk voor akkoord zijn bevestigd.

9.4. De reiziger die gebruik maakt van zijn recht om de wijziging of alternatief aanbod ingevolge de vorige leden af te wijzen, moet dit binnen 3 kalenderdagen na ontvangst van het bericht over de wijziging of van het alternatieve aanbod kenbaar maken. Vanaf 10 kalenderdagen voor afreis geldt hiervoor een termijn van 1 kalenderdag.
9.5. Als de reiziger de wijziging of het alternatieve aanbod afwijst, heeft Maredeals het recht het contract met onmiddellijke ingang op te zeggen. De reiziger heeft in dat geval recht op kwijtschelding of teruggave van de reissom (of, indien de reis reeds ten dele is genoten, op teruggave van een evenredig deel daarvan) binnen 2 weken.

10. Aansprakelijkheid

10.1. Onverminderd het bepaalde in de artikelen 8 en 9 is Maredeals verplicht tot uitvoering van de overeenkomst overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben.
10.2. Indien de reis niet verloopt overeenkomstig de in lid 1 bedoelde verwachtingen, is de reiziger verplicht daarvan zo spoedig mogelijk mededeling te doen aan Maredeals.
10.3. Onder overmacht wordt verstaan abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich er op beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.

11. Hulp en bijstand

11.1. Maredeals is naar gelang de omstandigheden verplicht de reiziger hulp en bijstand te verlenen, indien de reis niet verloopt overeenkomstig de door de reiziger gedane reservatie die de reiziger op grond van het contract redelijkerwijs mocht hebben. De daaruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van Maredeals, indien de tekortkoming in de uitvoering van het contract hem overeenkomstig artikel 13 lid 3 is toe te rekenen. Bij overmacht vallen de kosten die daaruit voortvloeien ten laste van de reiziger.
11.2. Indien de oorzaak aan de reiziger is toe te rekenen, is Maredeals tot verlening van hulp en bijstand slechts verplicht voor zover dat redelijkerwijs van hem kan worden gevergd. De kosten zijn in dat geval voor rekening van de reiziger.

12. Uitsluiting en beperkingen aansprakelijkheid

12.1. Ingeval op een in de reis begrepen dienst een Verdrag, Verordening of wet van toepassing is dat een uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid aan de dienstverlener toekent of toestaat, is de aansprakelijkheid van Maredeals uitgesloten of beperkt.
12.2. Maredeals is evenmin aansprakelijk indien en voor zover de reiziger zijn schade heeft kunnen verhalen uit hoofde van een verzekering, zoals bijvoorbeeld een reis- en/of annulatiekostenverzekering.
12.3. Indien Maredeals jegens de reiziger aansprakelijk is voor derving van reisgenot, bedraagt de vergoeding ten hoogste éénmaal de reissom.
12.4. De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en/of beperkingen van de aansprakelijkheid van de reisorganisator gelden ook ten behoeve van werknemers van Maredeals, de reisbemiddelaar en betrokkendienstverleners, alsmede hun personeel, tenzij een Verdrag, Verordening of wet dit uitsluit.

13. Verplichtingen van de reiziger

13.1. De reiziger(s) is/zijn verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van de reisorganisator ter bevordering van een goede uitvoering van de reis en is/zijn aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zijn/hun ongeoorloofde gedragingen, te beoordelen naar de maatstaf van het gedrag van een correcte reiziger.
13.2. De reiziger die zodanig hinder of last oplevert of kan opleveren, dat een goede uitvoering van een reis daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, kan door Maredeals van (voortzetting van) de reis worden uitgesloten, indien van Maredeals in redelijkheid niet kan worden gevergd dat het contract wordt nagekomen.
13.3. De reiziger is verplicht eventuele schade te vermijden of zo veel mogelijk te beperken, in het bijzonder door aan zijn meldingsplicht als nader omschreven in artikel 25 en 26 te voldoen.
13.4. Iedere reiziger dient zich uiterlijk 24 uur vóór het aangegeven tijdstip van afreis van de terugreis bij de, luchtvaartmaatschappij of de plaatselijke agent die betrekking heeft tot zijn reservatie van het landarrangement of locale diensten te informeren van het exacte tijdstip van afreis of andere info die hij nodig acht tijdens de duurtijd van zijn verblijf.
13.5. Voor reizen buiten België volstaat voor een aantal landen en regio’s een geldige identiteitskaart. Andere landen eisen een (geldig) paspoort, eventueel met visum. De reiziger dient zelf op http://diplomatie.belgium.be de van toepassing zijnde reisformaliteiten na te checken en hier het nodige voor te doen. Bij een andere nationaliteit dan de Belgische dient de reiziger contact op te nemen met het consulaat of de ambassade van het betreffende land. Maredeals accepteert geen aansprakelijkheid voor douane-regelgeving.

14. Reisbescheiden Maredeals

De reiziger ontvangt geen vliegticket en dient zelf de vluchtgegevens te controleren op de website van de desbetreffende luchtvaartmaatschappij via het PNR ticketnummer dat op het contractstaat. Met dit PNR ticketnummer kan de reiziger inchecken bij de luchtvaartmaatschappij. Bij bepaalde luchtvaartmaatschappijen is de reiziger verplicht vooraf in te checken. De actuele informatie staat op de website van de desbetreffende luchtvaartmaatschappij. De reiziger ontvangt geen accommodatievoucher. Met het reserveringsnummer, dat op het contract staat kan de reiziger inchecken bij de accommodatie.

15. Bagage

De regels voor (hand)bagage verschillen per luchtvaartmaatschappij. De actuele informatie staat op de website van de desbetreffende luchtvaartmaatschappij. De reiziger dient zich hier zelf van te vergewissen. Indien ruimbagage niet expliciet vermeld staat op het contract dan is er geen sprake van een ruimbagage.

16. Vervoer

Op het vervoer verricht door de luchtvaartmaatschappijen zijn de algemene vervoersvoorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden zijn aan de reiziger beschikbaar gesteld via de betreffende websites van de vervoerders.

17. Reisduur en vliegtijden

De reisduur wordt altijd in hele dagen aangegeven, ongeacht afreis en aankomsttijd. Dit kan betekenen dat een reiziger die een achtdaagse reis heeft geboekt maar 6 dagen op de bestemming is. De bij reservatie doorgegeven tijden zijn onder voorbehoud. De luchtvaartmaatschappij kan om gerechtvaardigde redenen van deze tijden afwijken. Voor de gevolgen die eventueel kunnen voortkomen uit een wijziging (o.a. openbaar vervoer aansluitingen of schade in de werksfeer) zijn wij, daar wij hier geen invloed op kunnen uitoefenen, niet aansprakelijk. De terugreistijd kan zich ook tijdens het verblijf nog wijzigingen. Het is dan ook zeer belangrijk dat de informatie over de terugvlucht een dag voor afreis door de reiziger zelf wordt geraadpleegd bij de desbetreffende luchtvaartmaatschappij of bij zijn Maredeals reiskantoor waar de reiziger zijn reis heeft geboekt of bij Maredeals callcenter in België op het nummer 003216502222 of in Nederland bij de backup van Maredeals genoemd FLoow Travel op het nummer (+31(0)70-7112029). Gebeurt dit niet en de reiziger mist daardoor de transfer naar de luchthaven en/of de terugvlucht dan aanvaardt Maredeals daarvoor geen enkele aansprakelijkheid en zijn de gevolgen voor rekening van de reiziger zelf.

18. Vaccinatie

Voor mogelijke – verplichte – vaccinaties dient de reiziger zich ruim voor afreis te wenden tot de huisarts. Een overzicht van (verplichte) vaccinaties per gebied is tevens te vinden op de website van het Tropisch Instituut voor Tropische Geneeskunde www.itg.be.

19. Preferenties en essenties

Aan speciale wensen (preferenties) die bij de reservatie kenbaar worden gemaakt, zal zo mogelijk worden voldaan. Of dat lukt is afhankelijk van de uiteindelijke dienstverlener zoals bijvoorbeeld de accommodatiehouder. Preferenties worden dan ook door Maredeals nooit gegarandeerd. Op medische gronden kunnen afwijkingen van of toevoegingen aan de door ons aangeboden reis worden verlangd (medische essenties). Wij zullen een reële inspanning leveren teneinde hieraan gevolg te kunnen geven, tenzij dat in alle redelijkheid van ons niet kan worden verwacht. Medische essenties behoeven onze nadrukkelijke schriftelijke instemming en hiervoor worden kosten in rekening gebracht. Indien er sprake is van een wijzigingsverzoek of toevoegingverzoek op andere dan medische gronden, dan behoeven ook deze onze nadrukkelijke schriftelijke instemming en hiervoor worden kosten in rekening gebracht en wordt door Maredelas alleen in behandeling genomen als dit een redelijke kans van slagen heeft. Hoewel de honorering van een preferentie vanuit de accommodatiehouder in de regel gratis is kan het incidenteel toch voorkomen dat er ter plaatse een tegemoetkoming betaald moet worden, bijvoorbeeld voor babybedjes.

20. Service ter plaatse

Indien de reiziger op de bestemming een tekortkoming in de uitvoering van de contract constateert dient dit direct aan Maredeals reiskantoor waar hij in België geboekt heeft te melden of indien de reiziger online bij Maredeals geboekt heeft op het call center van Maredeals met nummer 003216502222 of via mail info@maredeals.be Buiten de kantooruren kan de reiziger steeds terecht op de back up van Maredeals per telefoon op het nummer +31 (0) 70-711 20 29 (24 uur per dag/7 dagen per week

21. klachten

22.1. Als een klacht niet bevredigend is opgelost, moet deze uiterlijk binnen één maand na afloop van de reis (c.q. de genoten dienst) of na de oorspronkelijke afreisdatum als de reis geen doorgang heeft gevonden, Schriftelijk, gemotiveerd per e-mail worden ingediend bij het Maredeals reiskantoor waar de reiziger geboekt heeft of indien hij via de website van Maredeals geboekt heeft via e-mail info@maredeals.be
22.2. Als de klacht de totstandkoming van een contract betreft, dient deze binnen één maand na kennisname door de reiziger van de feiten waarop de klacht betrekking heeft te worden ingediend.
22.3. Indien de reiziger de klacht niet tijdig indient, wordt deze door Maredeals niet in behandeling genomen.
22.4. Indien de klant niet aan de meldingsplicht zoals omschreven in artikel 21 heeft voldaan dan wordt de klacht niet in behandeling genomen.

Uitgave maart 2017

De reisorganisator Hoofdzetel Maredeals
Diestsesteenweg 141, 3202 Rillaar, België