De ervaring is
het mooiste souvenir

Ontvang nieuwe dromen in je mailbox

x

Nieuwsbrief


Bijzondere voorwaarden

Artikel 1 | De Prijs

Wat inbegrepen is in de totaalprijs van elke reis, is terug te vinden onder de rubriek “inbegrepen”. Deze wordt vermeld bij elke reis en kan verschillen van reis tot reis. Ook wordt er steeds duidelijk vermeld wat er niet inbegrepen is in de totaal prijs en wat er tegen een bepaalde meerprijs kan bij gereserveerd worden.
Onze totaalprijzen omvatten steeds alle lokale taksen alsook de BTW volgens de op het moment van publicatie toepasselijke BTW – voorschriften.

Artikel 2 | Formaliteiten en Gezondheid, medische voorzieningen
 1. Reizigers dienen ten allen tijde te beschikken over een geldige identiteitskaart of over een internationaal paspoort, geldig tot 6 maanden na de retourdatum. Verder dienen ook eventuele specifieke visumvereisten gerespecteerd te worden. Voor meer informatie kan u ook terecht op de website van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. (http://www.diplomatie.be )
 2. Indien het vluchtschema via de Verenigde Staten van Amerika loopt, zelfs wanneer u er in transit blijft of wanneer u er effectief verblijft, dient u tijdig een elektronische visumaanvraag te doen via het web. Maximum 90 dagen en minimum 72 uur voor vertrek. (http://esta.cbp.dhs.gov/esta ) en in het bezit te zijn van een gedigitaliseerd internationaal paspoort. Wendt u dan ook op tijd en zo vroeg mogelijk tot de bevoegde dienst van uw gemeente en heb minimaal drie pasfoto’s bij voor een gedigitaliseerd paspoort.
 3. Reizigers die een andere nationaliteit hebben dan de Belgische, dienen zicht te wenden tot hun ambassade en hier vervolgens de nodige vereisten op gebied van identiteitskaarten of paspoorten op te vragen.
 4. Voor sommige reizen is het mogelijk dat het noodzakelijk is om bepaalde medische voorzorgen te nemen. Raadpleeg hiervoor uw huisarts of het Tropisch Instituut te Antwerpen.
 5. Elke reiziger is zelf verantwoordelijk om te voldoen aan alle formaliteiten, documenten en medische voorwaarden.
Artikel 3 | Vervoer

Voor al deze reizen wordt, waar mogelijk, steeds geopteerd voor rechtstreekse vluchten. Toch kan het zijn dat er soms, wegens omstandigheden, een tussenstop gedaan dient te worden. Mare Tours behoudt dan ook steeds het recht om te kiezen voor een andere uitvoerder met een andere route dan deze vermeld in de brochure. Indien noodzakelijk kan er ook een transfer per autocar worden ingelegd naar een andere luchthaven en dit zonder dat er enige schadevergoeding kan worden geëist.
Bij eventuele vertragingen, overboekingen of annulering van een vlucht, gelden de bepalingen van de Europese Verordening over vergoedingsstelsels opgelegd aan de luchtvaartmaatschappijen die het verdrag van Montreal hebben goedgekeurd. Indien er vertragingen optreden omwille van stakingen of overmacht, zal Mare Tours niet aansprakelijk zijn voor eventuele gemaakte kosten of meerprijzen.

Artikel 4 | Verantwoordelijkheid
 1. Mare Tours is niet verantwoordelijk voor eventuele boetes of aanhoudingen, die het gevolg zijn van het niet naleven van plaatselijke geldende voorschriften door de reiziger.
 2. Mare Tours is niet verantwoordelijk voor de goede uitvoering van eventuele excursies of extra’s, die de reiziger op eigen kracht en in zijn persoonlijke tijd heeft geboekt ter plaatse.
 3. Indien de reiziger op eigen initiatief afwijkt van het vooropgestelde reisschema en zo niet meer tijdig terugkeert op de vooraf gesproken plaats. Dan zal de reiziger moeten opdraaien voor alle extra gemaakte kosten om hem terug bij de groep te vervoegen.
 4. Voor zover dat Mare Tours niet zelf de, in het reiscontract vermelde, diensten verleend, wordt de aansprakelijkheid van Mare Tours voor stoffelijke schade en de vergoeding van de derving van het reisgenot beperkt tot 2 maal de reissom.
 5. Indien Mare Tours het noodzakelijk acht, kan de reisroute ten allen tijde gewijzigd worden. De inhoud van de reis zal wel steeds behouden blijven, tenzij ook hier uitzonderlijke overmacht mocht plaatsvinden.
Artikel 5 | Verblijf

De in deze brochure vermelden verblijven werden gepubliceerd zoals opgegeven door de leverancier of hotelier. Het is mogelijk dat de hotelier hier wijzigingen in aanbrengt of dat u ter plaatse, omwille van externe factoren ( weersomstandigheden) niet kan genieten van bepaalde faciliteiten. Dit geeft echter geen recht tot enige schadevergoeding of klacht na de reis.

Artikel 6 | Betaling

De reiziger dient, op het moment van reservatie, steeds 50 % van de totale reissom te betalen met daarbovenop nog de eventuele verzekering en geldende administratieve kosten. Het saldo dient vervolgens ten laatste 45 dagen voor afreis betaalt te worden. Indien het saldo betaalt is, kan de reiziger vanaf 10 dagen voor afreis zijn reisdocumenten ontvangen.

Artikel 7 | Wijzigingen of annulering

Wijzigingen van afreisdatum, bestemming of naamswijzigingen worden aanvaard onder voorbehoud van praktische uitvoering. De eventuele kosten hiervoor zijn afhankelijk van de kosten aangerekend door onze leveranciers en worden vermeerderd met een forfaitaire kost van € 50 per persoon.
Indien de reiziger zijn reis wenst te annuleren, dient hij dit schriftelijk te bevestigen per mail, fax of de nodige documenten te ondertekenen in het kantoor. Vervolgens zijn volgende annuleringskosten van toepassing:

 • Tot 56 dagen voor vertrek 30 % van de reissom + verzekering + administratie kosten
 • Vanaf 56 dagen tot 29 dagen voor vertrek 50 % van de reissom + verzekering + administratie kosten
 • Vanaf 28 dagen tot 14 dagen voor vertrek 75 % van de reissom + verzekering + administratie kosten
 • Vanaf 13 dagen voor vertrek 100 % van de reissom + verzekering + administratie kosten

NOOT: indien bepaalde leveranciers strengere voorwaarden stellen, zal Mare Tours genoodzaakt zijn deze zelfde voorwaarden te hanteren naar de klant toe.

Artikel 8 | klachten

Alle klachten met betrekking tot de reis dienen onmiddellijk of zo snel mogelijk, schriftelijk ter kennis worden gebracht van Mare Tours. Onverminderd artikel 16 van de Algemene Reisvoorwaarden van de Geschillencommissie Reizen, aanvaardt Mare Tours eveneens dat dergelijke klachten per e-mail aan Mare Tours worden gericht.
In elk geval dient een klacht binnen een termijn van 1 maand na de terugkeer aan Mare Tours te worden meegedeeld. Klachten die na deze termijn worden toegestuurd, zullen als laattijden en dus ook onontvankelijk worden beschouwd.

Artikel 9 | Bevoegde rechtbanken

Voor alle geschillen die niet via de Geschillencommissie Reizen opgelost kunnen worden, dient men zicht te richten tot de Rechtbanken te Leuven.

Artikel 10 | Verzekering Financieel Onvermogen

Conform artikel 36 van de wet tot regeling van het contract tot reisorganisatie en reisbemiddeling van 16 februari 1994 en uitvoeringsbesluit van 25 april 1997 is Mare Tours verzekerd door het Garantiefonds Reizen, in geval van financieel onvermogen zijn plichten jegens de reiziger verder na te komen.

Artikel 11 | Extra bepalingen

Elke directe overname uit deze brochure is verboden en strafbaar. Indien iemand iets wenst over te nemen, dient men dit schriftelijk aan te vragen.